DemoProducts

ทดลองใช้ระบบ Wisdom Firm management System

ระบบ Wisdom Firm management System รายละเอียดดังนี้

ระบบ Time Sheet (Wisdom Firm management System)

Daily Report (ข้อมูลเวลาการทำงานในแต่ละวันจำแนกตามรายวัน)
– Personal Week View (ข้อมูลเวลาการทำงานในแต่ละวันจำแนกตามรายสัปดาห์)
– Personal Month View (ข้อมูลเวลาการทำงานในแต่ละวันจำแนกตามรายเดือน)
– Personal Period View (ข้อมูลเวลาการทำงานในแต่ละวันจำแนกตามช่วงเวลาที่กำหนด)
– Team Timesheet (ข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงานทั้งหมด)
– Timesheet Approval (การอนุมัติข้อมูลเวลาการทำงาน)

FMS : Firm Management System™
FMS : Firm Management System™

รายละเอียดรายงาน
– Self Report (รายงานข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน)
– FARM Corporate (รายงานที่แสดงข้อมูลภาพรวมสถานการณ์การเงินของบริษัท)
– FARM Project (รายงานที่แสดงข้อมูลสถานการณ์โครงการทั้งหมดของบริษัท)
– Work Code (รายงานที่แสดงข้อมูลตามชนิดของงาน)
– Staff (รายงานที่แสดงข้อมูลชั่วโมงการทำงานพนักงาน)
– Expense (รายงานที่แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายภายในบริษัท)

ระบบข้อมูลส่วนกลาง
– Document (ข้อมูลเอกสารประชาสัมพันธ์ในองค์กร)
– Staff (ข้อมูลของพนักงาน)
– Compensation (ข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน)
– Client (ข้อมูลลูกค้า)
– Work Code (ข้อมูลชนิดของงาน)
– Calendar (ข้อมูลวันหยุด)
– Project (ข้อมูลโครงการ)
– Login (ข้อมูลการ Login ของพนักงาน)
– Expense (ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริษัท)
– Hardware (ข้อมูลอุปกรณ์ภายในบริษัท)

FMS : Firm Management System™
FMS : Firm Management System™

Login ( Demo จะเห็นเฉพาะบางส่วน)
user: demo
password: demo

เข้าที่ https://demo.wisdomfirm.com

ข้อดีของการใช้งาน FMS: Time-Sheet
– สามารถใช้งานที่ไหนก็ได้ทีมี Internet หรือ WFH (Work From Home)
– ง่ายต่อกรอก Time-Sheet เพียง Login เลือก Project (โครงการ) ,WorkCode ,ชั่วโมงการทำงาน
– ตรวจสอบข้อมูล หรือดูรายงานแบบ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
– บันทึกการทำงาน พร้อมระบบตรวจสอบ Approve การกรอก Time-Sheet ตามจริง
– การแสดงข้อมูลแบบ Real-Time System
– ดูประวัติการทำงานแต่ละโครงการที่ผ่านมาได้
– สามารถขอคำแนะนำและปรึกษา ได้ตลอดเวลาทำการ
– ส่ง Backup ข้อมูล Time-Sheet ให้ทุกเดือน (File:Excel)

หมายเหตุ: สนใจใช้ระบบทั้งหมด 061 464 5456 (POM)

สนใจระบบเชื่อมโยงกับระบบ Time-Sheet เพิ่มเติมแจ้งได้ครับ  : มีระบบทำงานล่วงเวลา (OT), ระบบใบลาแบบละเอียด (Leave), ระบบค่าใช่จ่ายแบบละเอียด(Expense )