ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ WisdomFIRM เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการ และเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์  WisdomFIRM  บริษัทฯยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่าน ซึ่งเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอื่นใดภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “บริการ” ผู้ใช้บริการของบริษัทฯทุกท่านรับทราบว่า ทันทีที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ หรือใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่มีหรือใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการพัฒนา หรือคิดค้นขึ้นในอนาคต ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของบริษัทฯดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัดทุกประการ

1.ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 • 1.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น และจะไม่ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านยังตกลงว่า
  • 1.1.1 ท่านจะไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด แสดงข้อความ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา ซอฟต์แวร์ เสียง ดนตรี ภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก รูปภาพ ภาพ วีดีโอ หรือเครื่องมือหรืองานใด (“เนื้อหา”) ที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯก่อน ซึ่งรวมถึง
   • (ก) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ลามก อนาจาร หยาบคาย ให้ร้าย เป็นเท็จ ยุยง ไม่เหมาะสม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์ หรือบริการอื่นที่นำไปสู่เนื้อหาที่มีลักษณะดังกล่าว
   • (ข) ท่านจะไม่เผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ การหาเงิน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง จัดหา รับประกัน หรือชำระเงินค่าสินค้า หรือบริการใดๆ หรือการทำธุรกรรม การค้าขาย หรือการติดต่อใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันหรือผู้ใช้บริการรายอื่น
   • (ค) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาในลักษณะข่มขู่ กลั่นแกล้ง หรือโจมตีผู้อื่น ดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์ หรือบริการอื่นที่นำไปสู่เนื้อหาที่มีลักษณะดังกล่าว
   • (ง) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือกระทำการในลักษณะของการเป็นผู้ดำเนินการหรือดูแลเว็บไซต์
   • (จ) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และราชวงศ์ของประเทศไทยหรือของประเทศอื่น และไม่แสดง โพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ การเมือง หรือปมด้อยของบุคคลใด หรืออาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย การแบ่งแยก ความขัดแย้ง หรือการทะเลาะวิวาท หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์ หรือบริการอื่นที่นำไปสู่เนื้อหาที่มีลักษณะดังกล่าว
   • (ฉ) ท่านจะไม่โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นซ้ำ ไม่ว่ากระทำลงบนเนื้อหาเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม
  • 1.1.2 ท่านจะต้องไม่กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิใดๆ ของบุคคลใดๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด
  • 1.1.3 ท่านต้องไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้นี้รวมทั้งท่านต้องไม่ใช้บริการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรืออันตรายต่อบริษัทฯหรือผู้อื่น และต้องไม่ขัดขวาง แทรกแซงหรือรบกวนการใช้บริการของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น ท่านต้องไม่พยายามที่จะกระทำการใดเพื่อเข้าไปในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯก่อน
  • 1.1.4 ท่านจะไม่ส่ง หรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีไวรัส อีเมล์ขยะ (spam) หรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย
  • 1.1.5 ท่านจะไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศ หรือนโยบายของบริษัทฯฯ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ นโยบาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะประกาศหรือปรับปรุงขึ้นภายหลัง
 • 1.2 หากบริษัทฯ ทราบหรือได้รับแจ้งว่า ท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะต้องดำเนินการหยุด ระงับ หรือไม่ให้บริการแก่ท่าน และทางบริษัทฯจะดำเนินการกับท่านดังต่อไปนี้
  • 1.2.1 บริษัทฯ ยกเลิกมิให้ท่านเข้าสู่ หรือใช้บริการ ของเว็บไซต์ WisdomFIRM
  • 1.2.2 บริษัทฯ ยกเลิกสมาชิกภาพของท่าน เอาออก หรือลบเนื้อหาที่บริษัทฯเห็นว่าอาจทำให้เกิดปัญหาออกไปหรือที่บริษัทฯไม่อาจยอมรับได้
  • 1.2.3 บริษัทฯ ยกเลิกบัญชีของท่าน ไม่ว่าชั่วคราว หรือถาวร พร้อมทั้ง รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯให้หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย และ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่าน ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้ทันที โดยบริษัทฯไม่ต้องบอกกล่าวท่านล่วงหน้า
 • 1.3 บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษา หยุด ระงับ หรือไม่ให้ใช้บริการชั่วคราว หรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย เสียหาย หรืออันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

2.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

 • 2.1 เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ หรือใช้บริการใดๆ ของบริษัทฯ ท่านตกลงว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาของท่านที่ท่านได้ให้ไว้ หรือที่ท่านได้จัดทำผ่านบริการของบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯบันทึก เก็บรวบรวม หรือประมวลผลไว้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯโดยไม่มีค่าตอบแทน บริษัทฯบันทึกและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ และจากการที่ผู้ใช้บริการสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ จากบันทึกการใช้เซิร์ฟเวอร์ และจากคุกกี้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นรวมถึง การเก็บและรวบรวมสถิติข้อมูล การโฆษณา การตลาด การให้บริการ ปรับปรุง และพัฒนาบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และการส่งข้อความสื่อสารต่างๆ ให้ท่าน เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเตือน บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เท่านั้น
 • 2.2 บริษัทฯมีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจะไม่ตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่บริษัทฯเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจส่งอีเมล์ถึงบริษัทฯเพื่อแจ้งให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 • 2.3 สำหรับบริการที่ต้องสมัครสมาชิก ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่าน และรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน แม้กิจกรรมนั้นจะทำขึ้นโดยบุคคลอื่นซึ่งเข้าสู่บัญชีของท่านผ่านรหัสผ่านของท่าน
 • 2.4 บริษัทฯถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริการของบริษัทฯเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องปกป้องดูแล บริษัทฯได้ใช้วิธีการมาตรฐานในการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่มีเนื้อหาใดในบริการที่จะได้รับการรับรองว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่รับรองและรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นว่า บริษัทฯมีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอแล้ว และเนื้อหาที่ปรากฏในบริการจะปลอดภัย ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย จากการละเมิดมาตรการความปลอดภัยโดยบุคคลใดๆ จากความบกพร่องด้านเทคนิคของบริษัทฯ หรือไม่ว่าเหตุใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

3.ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาเนื้อหา โลโก้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ความคิด แนวคิด รหัสต้นทาง (source code) และทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏในบริการ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ห้ามท่าน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ลอกเลียน ปลอมแปลง จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระทำไม่ว่าโดยประการใด ๆ ต่องานดังกล่าวหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯล่วงหน้า หากฝ่าฝืนบริษัทฯสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว

4.ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจำกัดความรับผิด

 • 4.1 ท่านตกลงและยอมรับว่า เนื้อหาที่ปรากฏในบริการนี้บางส่วนเขียน หรือจัดทำขึ้นโดยผู้ใช้บริการ ผู้โฆษณา หรือบุคคลใดๆ เช่น เนื้อหาบนกระทู้ ห้องสนทนา บล็อก กระดานข้อความ หรือเครือข่ายสังคม และเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย จัดส่ง รับประกัน หรือชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการใดๆ หรือการทำธุรกรรม หรือการติดต่อใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน เนื้อหาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯเป็นเพียงสื่อกลางในการให้พื้นที่ในการแสดงเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น บริษัทฯไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง การกระทำละเมิดใดๆ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือความรับผิดทางกฎหมายอื่นใดไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา รวมทั้ง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการติดต่อ ซื้อ ขาย ค้าขาย และธุรกรรมใดๆ ของท่านผ่านบริการใดๆ ของบริษัทฯ ท่านต้องรับผิดชอบในการติดต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ให้บริการรายอื่น และบุคคลอื่นซึ่งท่านเป็นผู้ติดต่อบน ผ่าน หรือเนื่องจากบริการของบริษัทฯ ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทฯดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงกรณีเกิดความผิดพลาดในหรือจากเนื้อหา จากการให้บริการข่าวหรือบทความ จากการรับส่งข้อมูล และจากการกระทำการใดๆ ของบริษัทฯหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 • 4.2 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งรวมถึง ไม่จำกัดเพียงความสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล อันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ การใช้บริการ เนื้อหาและทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่แสดงในบริการ และสิ่งใดก็ตาม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์ใดๆ หรือสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมทั้งไม่จำกัดเพียง สาเหตุจากการลักลอบใช้ หรือนำเอาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ (Hacking) โดยเหตุสุดวิสัย โดยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบุคคลภายนอก หรือโดยบุคคลอื่นใด ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดในความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น อีกทั้งท่านจะต้องปกป้องมิให้บริษัทฯต้องรับผิดหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่น รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น

5.ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสละสิทธิในเนื้อหา

เนื้อหาต่าง ๆ ของบริการที่บริษัทฯได้ทำขึ้นเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ   ซึ่งบริษัทฯได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของเนื้อหาดังกล่าวที่ปรากฏในบริการของบริษัทฯ ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯเป็นเพียงสื่อกลาง และเสนอเนื้อหาแก่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเท่านั้น และบริษัทฯไม่สามารถดูแลควบคุมเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงผ่านบริการได้ ดังนั้น บริษัทฯจึงจัดให้มีบริการโดยปราศจากคำรับรองใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงบริษัทฯไม่รับรองว่าบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ เนื้อหา และบริการอื่นใด มีกรณีดังนี้ (ก) สามารถทำงานหรือเผยแพร่ได้ตลอดเวลา (ข) ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือสมตามความประสงค์ของท่าน (ค) มีความเหมาะสมสำหรับบุคคลทั่วไป (ง) ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ (จ) ไม่หยุดชะงัก (ฉ) ไม่ล่าช้า (ช) เรื่องอื่นใดโดยท่านต้องรับความเสี่ยงภัยใดๆ จากการใช้บริการเองทั้งสิ้น

6.ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมต่อไปบริการอื่น (Links)

บริการของบริษัทฯมีการเชื่อมต่อ (Links) ไปยังเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นๆ เมื่อท่านออกจากบริการของบริษัทฯแล้ว บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและบริการใดๆ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของผู้ให้บริการรายอื่นนั้นแม้ว่าผู้ให้บริการรายนั้นจะร่วมให้บริการกับบริษัทฯ หรือใช้ชื่อบริษัทฯก็ตาม รวมทั้ง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย เช่น ความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากไวรัสหรือโปรแกรมที่ไม่ต้องการของเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นนั้น ผู้ให้บริการแต่ละรายต่างมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่แตกต่างกัน บริษัทฯขอให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย

7.การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่มาลงไว้แทน และให้ถือว่าท่านที่ยังคงเข้าสู่เว็บไซต์ หรือใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

8.นโยบายระงับข้อพิพาท

ท่านรับทราบว่า เนื้อหาและการบริการต่างๆ เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่ หรือส่งผ่านบริการของบริษัทฯได้ หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากเนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เผยแพร่หรือส่งผ่านบริการของบริษัทฯ หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ข้อใด บริษัทฯขอให้ท่านปฏิบัติตามนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

 • 8.1 ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่บริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯด้านล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  • (ก) ชื่อ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ได้รับความเสียหาย
  • (ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ได้รับความเสียหาย
  • (ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียน และ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิด (ถ้ามี)
  • (ง) ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำ หรือคำร้องขอที่ต้องการให้บริษัทฯ ดำเนินการ
 • 8.2 ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง
  • ส่งถึง : ผู้ดูแลระบบ
  • Email: [email protected]
  • ภายหลังจากบริษัทฯรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทฯจะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนจะต้องมีเนื้อหาครบถ้วนตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ข้างต้น

เนื่องจากบริษัทฯจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อเรียกร้อง ดังนั้น ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี และสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับบริษัทฯ ในระหว่างที่บริษัทฯดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทฯต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทของบริษัทฯ

9.โฆษณา

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะแสดงโฆษณาสำหรับบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกให้ผู้ใช้ผ่านทางบริการระบบเว็บ

10.กฎหมายที่ใช้บังคับ


หากเกิดข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากการบริการของบริษัทฯ ท่านตกลงใช้กฎหมายไทย และศาลไทยในการระงับข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง และข้อเรียกร้องนั้น