Falcon24

Falcon24 เป็นโปรแกรมกรอกข้อมูลอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน ใช้งานง่าย รองรับภาษาไทย และมีราคาที่ย่อมเยา

Falcon24ProductsTimeSheet

ระบบบันทึกการหรือเช็คการงานทำงานออนไลน์ FALCON24 คือ??

เมื่อเราพูดถึงระบบบันทึกการหรือเช็คการงานทำงานออนไลน์ FALCON24 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูงในการจัดทำรายงาน Timesheet และการบันทึกเวลาทำงาน ของทีมงาน

Read More