ArticleManagement

Project Manager Job Description: มีอะไรบ้างต้องทำอะไร

Project Manager (PM) หรือ ผู้จัดการโครงการ เปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ที่ขับเคลื่อนให้โครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ บทความนี้จะช่วยคุณเข้าใจหน้าที่หลัก ทักษะที่จำเป็น และความรับผิดชอบของ PM แบบง่าย ๆ

หน้าที่หลัก Project Manager

 • วางแผนและจัดการโครงการ: PM จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ กำหนดเวลา งบประมาณ ทรัพยากร และจัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ
 • ควบคุมและติดตามความคืบหน้า: PM จะติดตามงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความคืบหน้า วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข
 • สื่อสารและประสานงาน: PM จะสื่อสารกับทีมงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชี้แจงข้อมูล สร้างความเข้าใจ และประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
 • บริหารความเสี่ยง: PM จะคาดการณ์ความเสี่ยง วางแผนป้องกัน และจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 • ปิดโครงการ: PM จะสรุปผลงาน วิเคราะห์ผลลัพธ์ เรียนรู้บทเรียน และนำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร

ทักษะที่จำเป็น Project Manager

 • ทักษะการวางแผน: วิเคราะห์ปัญหา วางแผนกลยุทธ์ กำหนดเวลา งบประมาณ ทรัพยากร
 • ทักษะการจัดการ: ควบคุมงาน ติดตามความคืบหน้า แก้ปัญหา
 • ทักษะการสื่อสาร: สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้แจงข้อมูล สร้างความเข้าใจ
 • ทักษะการเจรจาต่อรอง: เจรจา ตกลง หาจุดร่วม
 • ทักษะการบริหารความเสี่ยง: คาดการณ์ ป้องกัน แก้ไขปัญหา
 • ทักษะการเป็นผู้นำ: กระตุ้น สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม: ทำงานร่วมกับผู้อื่น ประสานงาน

ความรับผิดชอบ

 • ผลลัพธ์ของโครงการ: PM รับผิดชอบต่อความสำเร็จ ล้มเหลว ตรงตามเป้าหมาย
 • งบประมาณ: ควบคุมงบประมาณ ใช้อย่างคุ้มค่า
 • เวลา: ควบคุมเวลา ส่งมอบงานตรงตามกำหนด
 • คุณภาพ: ควบคุมคุณภาพของงาน ตรงตามมาตรฐาน
 • การสื่อสาร: สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันความผิดพลาด
 • การจัดการทีม: สร้างแรงจูงใจ กระตุ้น พัฒนาทีม

ตัวอย่างงาน

 • บริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • จัดการโครงการก่อสร้าง
 • วางแผนงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ดูแลโครงการ CSR ของบริษัท

สรุป

Project Manager มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ ทักษะและความรับผิดชอบที่หลากหลาย ท้าทาย เหมาะกับผู้ที่มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ ชอบความท้าทาย

Project Manager เป็นอาชีพที่ท้าทายและมีความรับผิดชอบสูง ต้องการทักษะที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการวางแผน ควบคุม และจัดการ

Note:

 • รายละเอียดงานของ PM อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับองค์กร ประเภทของโครงการ และขนาดของโครงการ
 • บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นเพียงภาพรวมคร่าวๆ ของ Project Manager รายละเอียดงานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการ องค์กร และประสบการณ์

อ้างอิง:

Project Management Body of Knowledge: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok