TimeSheetArticle

Project Management : เริ่มต้นการจัดการโครงการอย่างมืออาชีพ

การจัดการโครงการ (Project Management) เป็นศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้องค์กรและบุคคลบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้เริ่มต้นศึกษาด้านการจัดการโครงการ นำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมทั้งแนวคิด ขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือ และข้อดีของการจัดการโครงการ

รายละเอียด :การจัดการโครงการ (Project Management)

แนวคิดพื้นฐาน :การจัดการโครงการ

 • โครงการคืออะไร?

โครงการคือกิจกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจน กำหนดทรัพยากร ระยะเวลา และขอบเขตงานที่แน่นอน มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

 • การจัดการโครงการคืออะไร?

เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการวางแผน ดำเนินงาน ติดตาม ควบคุม และปิดโครงการ โดยใช้หลักการ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ

10 พื้นที่การจัดการโครงการ (Project Management Knowledge Areas)

 • การจัดการขอบเขต (Scope Management) – กำหนดงาน ผลลัพธ์ และจุดสิ้นสุดของโครงการ
 • การจัดการกำหนดการ (Schedule Management) – วางแผนและติดตามระยะเวลาของงาน
 • การจัดการต้นทุน (Cost Management) – ประมาณการ ควบคุม และติดตามค่าใช้จ่าย
 • การจัดการคุณภาพ (Quality Management) – กำหนดมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพของงาน
 • การจัดการทรัพยากร (Resource Management) – จัดหา จัดสรร และติดตามการใช้ทรัพยากร
 • การจัดการสื่อสาร (Communication Management) – กำหนดวิธีการ แจ้งข่าวสาร สื่อสารกับทีมงาน และผู้เกี่ยวข้อง
 • การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) – ระบุ วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยง
 • การจัดการจัดซื้อ (Procurement Management) – จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
 • การจัดการผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Management) – ระบุ จัดการ และตอบสนองความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้อง
 • การจัดการบูรณาการ (Integration Management) – ประสานงานและเชื่อมโยงงานต่างๆ ของโครงการ

5 ขั้นตอนของการจัดการโครงการ

 • 1. เริ่มต้นโครงการ (Initiation) – กำหนดเป้าหมาย ความเป็นไปได้ และขออนุมัติ
 • 2. วางแผนโครงการ (Planning) – กำหนดรายละเอียด วิธีการ และแผนงาน
 • 3. ดำเนินโครงการ (Execution) – ลงมือทำงานตามแผนงาน
 • 4. ติดตามและควบคุมโครงการ (Monitoring and Control) – ตรวจสอบความคืบหน้า แก้ไขปัญหา และปรับแผนงาน
 • 5. ปิดโครงการ (Closure) – สรุปผลงาน บทเรียน learned และปิดงานอย่างเป็นทางการ

วิธีการจัดการโครงการ

 • มีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของโครงการ ขนาด ความซับซ้อน
  • ตัวอย่างวิธีการ เช่น
   • Waterfall – เหมาะกับงานที่มีความชัดเจน เปลี่ยนแปลงน้อย
   • Agile – เหมาะกับงานที่มีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงบ่อย
   • Scrum – เหมาะกับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ แบ่งงานเป็น sprints สั้นๆ
   • Kanban – เหมาะกับงานที่มี workflow ต่อเนื่อง แสดงงานบนบอร์ด

เครื่องมือในการจัดการโครงการ

 • มีหลากหลายประเภท ทั้งออนไลน์และมือถือ
  • ตัวอย่างเครื่องมือที่สำคัญ เช่น
   • แผงข้อมูลโครงการ (Project Dashboard) – แสดงภาพรวมความคืบหน้า
   • แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) – แสดงแผนงานและระยะเวลา
   • บอร์ดคันบัง (Kanban Board) – แสดงงานที่ต้องทำ กำลังทำ และเสร็จแล้ว
   • เทมเพลตการจัดการโครงการ (Project Management Templates) – ช่วยให้วางแผนงานได้ง่ายขึ้น

ข้อดีของการจัดการโครงการ

 • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ควบคุมเวลา ต้นทุน และทรัพยากร
 • บรรลุเป้าหมายของโครงการ
 • ลดความเสี่ยงและปัญหา
 • เพิ่มการสื่อสารและความร่วมมือ
 • สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
 • เพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • พัฒนาทักษะการจัดการโครงการ

FAQ: คำถามที่พบบ่อย

Q: ใครบ้างที่ควรเรียนรู้การจัดการโครงการ?

A: ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ผู้จัดการโครงการ สมาชิกทีม ผู้มีส่วนได้เสีย

Q: จะเริ่มต้นเรียนรู้การจัดการโครงการได้อย่างไร?

A:

 • ศึกษาบทความ หนังสือ และเว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดการโครงการ
 • เข้าร่วมอบรมหรือสัมมนา
 • ฝึกฝนผ่านโครงการจริง
 • สมัครสมาชิกสมาคมการจัดการโครงการ

Q: มีเครื่องมือจัดการโครงการอะไรบ้าง?

A: มีหลายเครื่องมือทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Trello, Asana, Jira, Monday.com, Microsoft Project

Q: การจัดการโครงการยากหรือไม่?

A: การจัดการโครงการมีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของโครงการ

Q: เงินเดือนของผู้จัดการโครงการเป็นอย่างไร?

A: เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทักษะ และประเภทขององค์กร

Q: มีใบรับรองการจัดการโครงการอะไรบ้าง?

A: ใบรับรองที่ได้รับความนิยม เช่น PMP (Project Management Professional) จาก PMI (Project Management Institute)

Q: การจัดการโครงการสำคัญอย่างไร?

A: การจัดการโครงการช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และสร้างผลงานที่มีคุณภาพ


การจัดการโครงการอย่างมืออาชีพ :Project Management

การทำงานร่วมกันระหว่าง Project Management กับระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ TimeSheet : Wisdomfirm.com

การจัดการโครงการ (Project Management) และระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ TimeSheet ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารโครงการต่างๆ ราบรื่น บรรลุเป้าหมาย และควบคุมทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดี

 • ติดตามความคืบหน้า: TimeSheet บันทึกเวลาที่ใช้จริงกับงานแต่ละงาน ช่วยให้ผู้จัดการโครงการติดตามความคืบหน้า เปรียบเทียบกับแผนงาน และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 • ควบคุมเวลา: TimeSheet ช่วยให้ควบคุมเวลาที่ใช้กับงานแต่ละงาน
 • จัดการทรัพยากร: TimeSheet ช่วยให้จัดสรรทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • คำนวณค่าใช้จ่าย: TimeSheet บันทึกเวลาที่ใช้จริง ช่วยให้คำนวณค่าใช้จ่าย โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • เพิ่มประสิทธิภาพ: TimeSheet ช่วยให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างรายงาน: TimeSheet ช่วยให้สร้างรายงาน วิเคราะห์ข้อมูล
 • ตัดสินใจ: TimeSheet ช่วยให้ผู้จัดการโครงการตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

ตัวอย่างการทำงานร่วมกัน

 • ผู้จัดการโครงการสร้างงานในระบบ TimeSheet
 • กำหนดเวลาที่คาดว่าจะใช้
 • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม
 • สมาชิกในทีมบันทึกเวลาที่ใช้จริงกับงานแต่ละงาน
 • ผู้จัดการโครงการติดตามความคืบหน้าผ่านระบบ TimeSheet
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาจุดอ่อนและปรับปรุงแก้ไข

ระบบ TimeSheet ที่ดี

 • ใช้งานง่าย
 • รองรับการทำงานร่วมกัน
 • มีฟีเจอร์ที่ครบครัน
 • เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้
 • มีระบบรักษาความปลอดภัย

www.wisdomfirm.com

เป็นระบบ TimeSheet ออนไลน์ที่ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์ครบครัน รองรับการทำงานร่วมกัน เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัย

สรุป

การจัดการโครงการ (Project Management) และระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ TimeSheet ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารโครงการต่างๆ ราบรื่น บรรลุเป้าหมาย และควบคุมทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูล