Article

บทความแปล : Lotus Square Art Center อาร์ตเซ็นเตอร์แนวคิดรักษ์โลกรูปแบบใหม่

บทความแปล : ในปัจจุบัน เราสามารถเห็นงานสถาปัตยกรรมที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานมากขึ้น และอาร์ทเซ็นเตอร์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ยืนยันได้ว่า กระแสงานสถาปัตยกรรมแนวนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน


image001

Lotus Square Art Center แห่งนี้ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ Hengqin ในมณฑลจู่ไห่ (Zhihai) ประเทศจีน ผลงานการออกแบบของ Taiwan DaE international design practice

image005 image003

การออกแบบอาร์ทเซ็นเตอร์แห่งนี้ ยึดหลัก 3 ประการด้วยกัน คือ Green, Ecology และ Future นอกจากนี้ โครงสร้างของอาคารยังเน้นการประหยัดพลังงาน มีประสิทธิภาพสูง และสร้างมลภาวะต่ำ ส่งผลให้อาคารนี้กลายเป็นส่วนผสมของการอยู่รวมกันของมนุษย์และธรรมชาติได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ นอกจากแนวคิดที่เน้นประหยัดพลังงานละอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วนั้น โครงสร้างของอาคารยังอิงโครงสร้างของปลาเป็นหลัก พื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่พักผ่อนได้จัดวางรูปปั้นและงานศิลปะ ถือเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะ ความเป็นมนุษย์และธรรมชาติได้อย่างลงตัว ส่วนดาดฟ้าและใต้ดินของอาคารยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝน โดยใช้ระบบการทดน้ำหรือกรองน้ำ ส่วนกระจกใช้กระจก Low-E ที่สามารถสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามา แต่แสงสว่างยังคงอยู่ ซึ่งถือเป็นการลดการใช้ไฟในอาคารได้เป็นอย่างดี และยังรวมไปถึงการปลูกหญ้าจริงบนดาดฟ้าของอาคาร

เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกเช่นกัน
image002
(Credit : http://www.designboom.com)