ArticleManagement

บันได 7 ขั้นของสายงานผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้โครงการต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามแผน บริษัทขนาดใหญ่ มักจะมีผู้จัดการโครงการหลายระดับเพื่อดูแลประสิทธิภาพของทีม

บทความนี้จะอธิบายถึงหน้าที่ของผู้จัดการโครงการ ทักษะสำคัญ และระดับต่างๆ ในสายงานนี้

หน้าที่ของผู้จัดการโครงการ

 • ผู้ดูแลระดับกลางและระดับสูง รับผิดชอบการดำเนินโครงการหนึ่งหรือหลายโครงการ
 • ควบคุมทีมงานในโครงการ มอบหมายหน้าที่ ติดตามความคืบหน้า
 • ตัวอย่างหน้าที่:
  • ประชุมกับผู้บริหารหารือแผนโครงการและความต้องการ
  • วางแผนโครงการร่วมกับทีม เพื่อสร้างกรอบการดำเนินงาน
  • อธิบายโครงการและความรับผิดชอบแต่ละบุคคลให้ทีมทราบ
  • มอบหมายงานให้ทีมงาน บริหารจัดการตามทักษะของแต่ละคน
  • ประสานงานกับทีมและแผนกอื่นเพื่อให้ทุกส่วนร่วมมือกัน
  • ติดตามความคืบหน้า ปรับแผนตามความจำเป็น
  • ให้คำแนะนำแก่พนักงาน ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประเมินผลโครงการ ประเมินจุดที่ต้องปรับปรุงและนำไปพัฒนาในอนาคต

ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการ

 • ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • การบริหารงบประมาณ ใช้เงินอย่างคุ้มค่า บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 • การตัดสินใจ วิเคราะห์ข้อมูล เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
 • ความรู้ในสายงาน เข้าใจความต้องการของทีม ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
 • ทักษะการสื่อสาร สื่อสารชัดเจน รับฟังผู้อื่น
 • ความเป็นผู้นำ สร้างแรงจูงใจให้ทีม ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แก้ไขปัญหา ระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางแก้ไข
 • ประเมินความเสี่ยง คาดการณ์ความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ
 • บริหารเวลา บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

7 ระดับของผู้จัดการโครงการ

แม้ว่าจะมีชื่อเรียกทั่วไปว่า “ผู้จัดการโครงการ” แต่ในสายงานนี้มีความหลากหลาย ตำแหน่งต่างๆ มีความรับผิดชอบและหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

 1. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
  • บทบาทระดับกลาง
  • บริษัทเล็ก อาจไม่มีผู้จัดการโครงการหลายระดับ
  • บริษัทใหญ่ อาจรายงานต่อผู้จัดการโครงการอาวุโส หรือ ผู้อำนวยการบริหารโครงการ
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Assistant Project Manager)
  • รายงานตรงต่อผู้จัดการโครงการ
  • ผู้จัดการโครงการของโครงการขนาดใหญ่ มักมีผู้ช่วยคอยช่วยเหลือ
  • หน้าที่คล้ายกับผู้จัดการโครงการ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวหน้าในสายงาน
 3. ผู้จัดการโครงการอาวุโส (Senior Project Manager)
  • บทบาทการจัดการขั้นสูง
  • มักมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการโครงการมาก่อน
  • อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือ มีหน้าที่ดูแลผู้จัดการโครงการคนอื่นๆ
 4. ผู้อำนวยการบริหารโครงการ (Director of Program Management)
  • ตำแหน่งสูงสุดในสายงานบริหารโครงการ
  • วางแผนภาพรวมให้บริษัท ดูแลทุกโครงการ
  • ผู้จัดการโครงการมักรายงานตรงต่อผู้อำนวยการบริหารโครงการ
 5. ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)
  • บทบาทรองจากผู้จัดการโครงการ
  • มักดูแลด้านงบประมาณ
  • ติดตามการเบิกจ่ายเงิน
  • วิเคราะห์งบประมาณ เสนอทางเลือกให้ผู้จัดการโครงการ
 6. ผู้กำหนดตารางโครงการ (Project Scheduler)
  • บทบาทรองจากผู้จัดการโครงการ
  • มุ่งเน้นไปที่การจัดตารางเวลา
  • ควบคุมดูแลให้โครงการเสร็จตามกำหนด
  • วิธีการ:
   • กำหนดตารางงานย่อย กำหนดเป้าหมาย
   • ทำงานร่วมกับทีมและหัวหน้าทีม
   • ใช้ซอฟต์แวร์จัดตารางงาน ช่วยให้พนักงานเข้าใจกำหนดเวลา
 7. หัวหน้าทีม (Team Leader)
  • ระดับเริ่มต้นของสายงาน
  • ไม่มีตำแหน่งทางการเสมอไป
  • หัวหน้าทีม: สมาชิกในทีมที่ได้รับเลือก
  • หน้าที่:
   • ตัดสินใจเมื่อเกิดข้อขัดแย้ง
   • รับผิดชอบผลงานของทีม
   • เหมาะสำหรับการพัฒนา resume
   • พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งผู้จัดการโครงการ

บทสรุป

สายงานผู้จัดการโครงการมี 7 ระดับ แต่ละระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกัน การเข้าใจระดับต่างๆ ช่วยให้คุณเลือกเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม พัฒนาทักษะที่จำเป็น และก้าวหน้าในสายงานนี้อย่างมั่นคง

อ้างอิงบทความ จาก

Project Management: The 7 Levels of Project Manager Roles | Indeed.com