ArticleManagement

Project Management Skill ต้องมีสกิลอะไรบ้าง

Project Management หรือ การจัดการโครงการ เป็นศาสตร์ที่สำคัญมากในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ โครงการส่วนตัว หรืองานในองค์กร ล้วนต้องการทักษะการจัดการโครงการที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

แล้ว Project Manager ที่ดีต้องมีสกิลอะไรบ้าง?

1. ทักษะการวางแผน (Planning)

 • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
 • วางแผนงานอย่างละเอียด
 • ประเมินความเสี่ยง
 • จัดลำดับความสำคัญ
 • กำหนดเวลาและงบประมาณ

2. ทักษะการจัดการ (Organizing)

 • จัดสรรทรัพยากร
 • มอบหมายงาน
 • ติดตามความคืบหน้า
 • แก้ไขปัญหา
 • ประสานงานกับ stakeholders

3. ทักษะการสื่อสาร (Communication)

 • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แจ้งข้อมูลข่าวสาร
 • รายงานความคืบหน้า
 • เจรจาต่อรอง
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

4. ทักษะการ leadership (Leadership)

 • สร้างแรงบันดาลใจ
 • กระตุ้นให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
 • รับผิดชอบต่อผลลัพธ์

5. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

 • วิเคราะห์ปัญหา
 • หาสาเหตุ
 • หาทางแก้ไข
 • ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล

6. ทักษะการใช้เครื่องมือ (Tools)

 • ใช้เครื่องมือ Project Management
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Project
 • ใช้ Agile methodology
 • ใช้เครื่องมือสื่อสาร

7. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills)

 • เข้าใจงานในโครงการ
 • เข้าใจเทคโนโลยี
 • แก้ไขปัญหาทางเทคนิค

8. ทักษะด้านอารมณ์ (Emotional Intelligence)

 • ควบคุมอารมณ์
 • จัดการความเครียด
 • ทำงานภาวะกดดัน
 • เข้าใจผู้อื่น

9. ทักษะการเรียนรู้ (Learning)

 • เรียนรู้สิ่งใหม่
 • พัฒนาทักษะ
 • ติดตามเทรนด์ใหม่
 • ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

10. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)

 • วิเคราะห์ปัญหา
 • หาสาเหตุ
 • หาทางแก้ไข
 • ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล

การมีทักษะเหล่านี้ จะช่วยให้ Project Manager ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำโครงการไปสู่ความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล

คำแนะนำ

 • พัฒนาทักษะ Project Management อยู่เสมอ
 • เรียนรู้จากประสบการณ์
 • เข้าร่วมอบรม
 • หา mentor
 • เข้าร่วม komunitas

การมีทักษะ Project Management ที่ดี จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพ