Products

WisdomFIRM คือ อะไร

WisdomFIRM เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ ดร. พร วิรุฬห์รักษ์ อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาด้าน Sustainable Building และ Project Management ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศ โดย WisdomFIRM เป็นระบบข้อมูลที่ช่วยในการบริหารจัดการองค์กรขนาดเล็กถึงปานกลางที่มีความแตกต่างจากโปรแกรมการจัดการ (Program Management) ทั่วไปตรงที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการสำหรับบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างโดยเฉพาะ

“ค่าใช้จ่ายโครงการ” คือ หัวข้อสำคัญที่บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างนั้นพยายามควบคุมเพื่อทำให้มีกำไรเหลือจากการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายโครงการรวมของบริษัทขนาดใหญ่นั้น กลับพบว่าไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่อย่างใด แม้ว่าบริษัทจะมีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายผ่านวิธีการให้พนักงานกรอก TIMESHEET เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายแต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่แม่นยำเท่าใดนัก อีกทั้งยังไม่สามารถจัดสรรเวลาที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นด้วย

ทั้งนี้บริษัทต่างๆ อาจใช้เวลาถึงสองหรือสามสัปดาห์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายซึ่งตัวเลขที่ได้นั้นยังไม่แม่นยำเท่าที่ควร และมักล้มเลิกการนำค่าใช้จ่ายโครงการนั้นมาใช้ในที่สุด

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ บริษัทวิสดอมฯ จึงได้ทำการพัฒนาโปรแกรม เรียกว่า “WisdomFIRM” ขึ้นมา ซึ่งมีศักยภาพในการคำนวณติดตามค่าใช้จ่ายได้ตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นทั้งในโครงการและองค์กร โดยสอดคล้องกับพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง

แนวทางพัฒนาสำคัญของเราคือ การวิเคราะห์วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร จากนั้นจึงสร้างระบบควบคุมให้กับทีมบริหาร โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานในการใส่ข้อมูลการทำงานในแต่ละวันโดยระบบจะทำการประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อมูลรายงานผู้บริหารแบบ Real Time โดยมีรูปแบบรายงานที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้พิจารณาผลประกอบการของโครงการอย่างได้ผล