News

บทบาทและหน้าที่หลัก Website Project Manager

ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์ Website Project Manager คือบุคคลที่รับผิดชอบในการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมโครงการเว็บไซต์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด บทบาทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้จัดการโครงการเว็บไซต์มีหน้าที่ในการทำให้แน่ใจว่าโครงการจะสำเร็จตามกำหนดเวลา งบประมาณ และข้อกำหนด

บทบาทหลักของ Website Project Manager ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์ ได้แก่:

 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
 • รวบรวมข้อมูลและความต้องการทั้งหมด
 • พัฒนาแผนโครงการ
 • จัดสรรทรัพยากร
 • ติดตามความคืบหน้า
 • แก้ไขปัญหาและอุปสรรค
 • สื่อสารกับลูกค้าและทีม

รายละเอียดของบทบาทและหน้าที่หลัก Website Project Manager

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากโครงการและสร้างแผนโครงการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ตัวอย่างเช่น ลูกค้าต้องการสร้างเว็บไซต์ใหม่เพื่อขายผลิตภัณฑ์ของตน ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ เช่น การดึงดูดลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย หรือปรับปรุงการรับรู้ถึงแบรนด์

รวบรวมข้อมูลและความต้องการทั้งหมด

ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องรวบรวมข้อมูลและความต้องการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สิ่งนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ความต้องการทางธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และข้อกำหนดอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ข้อมูลประชากร พฤติกรรมการซื้อสินค้า และความต้องการของพวกเขา พวกเขาจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจ เช่น วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เป้าหมายทางการตลาด และกลยุทธ์การขาย พวกเขาจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น แพลตฟอร์มเว็บไซต์ เครื่องมือการออกแบบ และเครื่องมือการพัฒนา

พัฒนาแผนโครงการ

ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องพัฒนาแผนโครงการที่ครอบคลุมซึ่งระบุขั้นตอนทั้งหมดที่จะต้องดำเนินการเพื่อทำให้โครงการสำเร็จ แผนโครงการควรรวมถึงกำหนดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่จำเป็น

ตัวอย่างเช่น แผนโครงการสำหรับเว็บไซต์ใหม่อาจรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ออกแบบเว็บไซต์
 • พัฒนาเว็บไซต์
 • ทดสอบเว็บไซต์
 • เปิดตัวเว็บไซต์

จัดสรรทรัพยากร

ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโครงการ ทรัพยากรเหล่านี้อาจรวมถึงพนักงาน อุปกรณ์ และเงินทุน

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์อาจต้องจัดสรรพนักงานให้กับงานต่างๆ เช่น การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการตลาด พวกเขาอาจต้องจัดสรรอุปกรณ์ให้กับงานต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ พวกเขาอาจต้องจัดสรรเงินทุนให้กับงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าวัสดุ และค่าโฆษณา

ติดตามความคืบหน้า

ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด พวกเขาควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลาและงบประมาณ

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์อาจใช้เครื่องมือติดตามโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ พวกเขาอาจกำหนดการประชุมเป็นประจำกับทีมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ พวกเขาควรมีแผนสำรองในกรณีที่โครงการเกิดความล่าช้าหรือเกินงบประมาณ

ตัวอย่างเช่น หากทีมพัฒนาเว็บไซต์พบปัญหาในเทคโนโลยีที่ใช้ ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือหาเทคโนโลยีทดแทน

สื่อสารกับลูกค้าและทีม

ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าและทีม พวกเขาควรให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์ควรส่งอีเมลหรือรายงานประจำสัปดาห์ให้กับลูกค้าเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของโครงการ พวกเขาควรจัดประชุมประจำเดือนกับทีมเพื่อติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็น

Website Project Manager ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จำเป็นต้องมีทักษะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้า ทีม และผู้มีอำนาจตัดสินใจ พวกเขาจะต้องสามารถอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างเข้าใจง่าย
 • ทักษะการจัดการเวลา ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะต้องสามารถกำหนดกำหนดเวลาและปฏิบัติตามกำหนดเวลาเหล่านั้น
 • ทักษะการจัดการความขัดแย้ง ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะต้องสามารถหาทางแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของทุกฝ่าย
 • ทักษะการแก้ปัญหา ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะต้องสามารถคิดนอกกรอบและหาวิธีแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์
 • ทักษะความเป็นผู้นำ ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องสามารถเป็นผู้นำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจและสร้างแรงจูงใจให้กับทีม
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์จะต้องสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

สรุป

ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของโครงการเว็บไซต์ พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพต้องมีทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อนำโครงการให้ประสบความสำเร็จ


อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซด์
Key roles and responsibilities of a website project manager (teamwork.com)