ArticleTimeSheet

Time-sheet : จำเป็นในปัจจุบันกับบันทึกเวลาการทำงาน

Time-sheet : ในยุคปัจจุบันที่การทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น องค์กรต่างๆ ต่างต้องการหาวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บริหารจัดการโครงการ และประเมินผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในเรื่องนี้ก็คือ ระบบบันทึกเวลาการทำงานออนไลน์

ระบบบันทึกเวลาการทำงานออนไลน์ หรือ timesheet ออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามเวลาทำงานของพนักงาน ซึ่งมีประโยชน์มากมายต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดการทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น บริหารจัดการโครงการของบุคคลที่ทำงานนั้น รวมถึงใช้เป็น KPI ในการประเมินงานและเงินเดือน

time sheet 66 1

ประโยชน์ของการใช้ระบบบันทึกเวลาการทำงานออนไลน์ Time-sheet

  • ช่วยลดการทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ระบบบันทึกเวลาการทำงานออนไลน์ช่วยให้พนักงานสามารถมองเห็นภาพรวมของเวลาการทำงานของตนเองได้อย่างชัดเจนว่าในแต่ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์ใช้เวลาไปกับงานใดบ้าง ช่วยให้พนักงานสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อน หรือทำงานที่ไม่จำเป็น

  • บริหารจัดการโครงการของบุคคลที่ทำงานนั้น

ระบบบันทึกเวลาการทำงานออนไลน์ช่วยให้หัวหน้างานสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการที่พนักงานรับผิดชอบได้ โดยสามารถดูได้ว่าพนักงานแต่ละคนใช้เวลาไปกับงานใดบ้าง ช่วยให้หัวหน้างานสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

  • ใช้เป็น KPI ในการประเมินงานและเงินเดือน

ระบบบันทึกเวลาการทำงานออนไลน์สามารถใช้เป็นข้อมูลในการประเมินงานและเงินเดือนของพนักงานได้ โดยสามารถดูได้ว่าพนักงานแต่ละคนใช้เวลาไปกับงานใดบ้าง และสามารถประเมินได้ว่าพนักงานทำงานได้ดีเพียงใด ช่วยให้การประเมินงานและเงินเดือนมีความเป็นธรรมมากขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ระบบบันทึกเวลาการทำงานออนไลน์ Time-sheet

ข้อดี

  • ช่วยติดตามเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยบริหารจัดการโครงการของบุคคลที่ทำงานนั้น
  • ใช้เป็น KPI ในการประเมินงานและเงินเดือน ชั่วโมงการทำงาน
  • สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย
  • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
time sheet 66 4

ข้อเสีย

  • อาจสร้างความกดดันให้กับพนักงานที่ต้องบันทึกเวลาทำงานของตนเอง
  • อาจเกิดความไม่ตรงกันระหว่างข้อมูลใน timesheet กับความเป็นจริง
time sheet 66 2

สรุป

ระบบบันทึกเวลาการทำงานออนไลน์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายต่อองค์กร หากองค์กรใดต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน บริหารจัดการโครงการ และประเมินงานและเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรนำระบบบันทึกเวลาการทำงานออนไลน์มาใช้อย่างเหมาะสม

รูปภาพจาก Bing