Work from home อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

มี To do list และกำหนด Deadline ที่ชัดเจน ในการ Work from home พนักงานควรทำ To do list สำหรับสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเพื่อวางแผนและทำให้มั่นใจว่าเราสามารถทำงานได้ครบและเสร็จทันตามกำหนด เป็นการสร้างวินัยในการทำงานและอำนวยความสะดวกให้หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานที่ต้องรับงานจากเราไปทำต่อสำหรับในมุมองค์กรหรือผู้บริหารก็ควรให้ความสำคัญกับการกำหนด deadline ที่เหมาะสม เพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยควบคุมประสิทธิภาพและ

Read more