sales manager

ArticleManagementMarketing

ผู้จัดการฝ่ายขาย Sales Manager: ผู้ขับเคลื่อนยอดขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) เปรียบเสมือนกัปตันที่นำทีมนักขายสู่เป้าหมายหลักขององค์กร นั่นคือ การเพิ่มยอดขาย บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจบทบาท หน้าที่ ทักษะ และความสำคัญของผู้จัดการฝ่ายขาย

Read More