PPC

ArticleMarketing

คอนเทนต์ (Content) คืออะไร? ทำไมต้องรู้

คอนเทนต์(Content) คือ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง หรือสื่ออื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอต่อผู้รับสาร คอนเทนต์มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ รูปแบบ และช่องทางการเผยแพร่

Read More
ArticleManagement

EGC ที่พนักงานหลายคนสร้าง เป็นเครื่องมือประชาสัมพัธ์ แบรนด์

EGC ย่อมาจาก Employee-Generated Content หรือเนื้อหาที่พนักงานสร้างขึ้น หมายถึง เนื้อหาที่พนักงานสร้างขึ้นและแชร์เอง เนื้อหานี้มีความน่าเชื่อถือและสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของพนักงานที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์

Read More