Linux

Article

ซอฟต์แวร์ระบบ กับ ระบบไฟล์: เพื่อนร่วมทางที่ต่างหน้าที่

ซอฟต์แวร์ระบบ (Software Sysytem) และระบบไฟล์ (File System) ต่างเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ละส่วนมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้

Read More
ArticleWebsite

VPS (Virtual Private Server หรือ) คืออะไร?

VPS ย่อมาจาก Virtual Private Server หรือ เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน เป็นบริการโฮสต์ติ้งที่จำลองเซิร์ฟเวอร์จริงขึ้นมาบนฮาร์ดแวร์เดียวกัน แต่ละ VPS ทำงานแยกจากกัน โดยมีระบบปฏิบัติการและทรัพยากรของตัวเอง

Read More
Article

ซอฟต์แวร์ระบบ System Software หรือ Operating Software – OS

ซอฟต์แวร์ระบบ : หมายถึงโปรแกรมที่ทำหน้าที่ประสานการทำงาน ติดต่อการทำงาน ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ Software ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่ในการจัดการ ระบบ ดูแลรักษาเครื่อง การแปลภาษาระดับต่ำหรือระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องเพื่อให้เครื่องอ่านได้เข้าใจ

Read More