Labor)

Article

ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ??

ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า โดยปกติแล้วค่าแรงงานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) และค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) 1) ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง ค่าแรงงานต่าง

Read More