KeepLearning

ArticleMarketing

เข้าใจ Customer Experience(CX):สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

Customer Experience หรือ CX หมายถึง ประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์สินค้าหรือบริการ เริ่มต้นตั้งแต่การรับรู้ แรงจูงใจ การตัดสินใจซื้อ การใช้งาน ไปจนถึงหลังการขาย CX ที่ดีสร้างความพึงพอใจ สร้างความภักดีต่อแบรนด์ กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อซ้ำ และบอกต่อคนอื่น

Read More