IT

Download

แจกฟรีตัวอย่างแบบฟอร์ม Timesheet บันทึกชั่วโมงทำงาน offline

แจกฟรีตัวอย่างแบบฟอร์ม: Timesheet หรือใบบันทึกชั่วโมงการทำงาน เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน ข้อมูลในใบบันทึกชั่วโมงการทำงานจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณค่าจ้าง ล่วงเวลา และค่าแรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้อมูลในใบบันทึกชั่วโมงการทำงานยังสามารถใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานและวางแผนการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย

Read More
News

ทักษะด้านดิจิทัล 4 ระดับ สู่อนาคตแห่งอาชีพ

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิต ทักษะด้านดิจิทัลจึงกลายเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้ทำการแบ่งทักษะด้านดิจิทัลออกเป็น 4 ระดับ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

Read More