GameDeveloper

ArticleMarketing

ครีเอเตอร์ดิจิทัล หมายถึงอะไร? ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาต่างๆ

ครีเอเตอร์ดิจิทัล (Digital Creator) คือ ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาหรือคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง หรือสื่อผสม

Read More
ArticleWebsite

Software Developer คืออะไร?

Software Developer หรือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ คือ ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ วางแผน พัฒนา และเขียนโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

Read More