FAQเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้

ArticleManagement

ใบแจ้งหนี้ (Invoice) คืออะไร? เอกสารสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ

ใบแจ้งหนี้ (Invoice) คือ เอกสารทางการค้าที่ผู้ขายออกให้กับผู้ซื้อเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ซื้อขายกัน เป็นหลักฐานแสดงการซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่าย

Read More