deeplearning

Article

ซอฟต์แวร์ระบบ Software System กับ AI ในยุคปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในซอฟต์แวร์ระบบมากขึ้นเรื่อย ๆ AI ช่วยให้ซอฟต์แวร์ระบบทำงานได้อย่างชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

Read More