Credibility

ArticleSEO

อาวุธลับในการยกระดับเว็บไซต์ : Dofollow Backlinks

Backlink คืออะไร? Backlink คือ ลิงค์จากเว็บไซต์อื่นที่ชี้มายังเว็บไซต์ของคุณ เปรียบเหมือนการกล่าวถึงเว็บไซต์ของคุณในแง่ดีบนเว็บไซต์อื่นๆ ยิ่งเว็บไซต์ที่กล่าวถึงคุณมีคุณภาพดีและน่าเชื่อถือมากเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลดีต่ออันดับเว็บไซต์ของคุณบนหน้าผลการค้นหา (SERPs) มากเท่านั้น

Read More