ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน

การแยกประเภทต้นทุน ความหมายของต้นทุนมีหลายชนิดซึ่งจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ การเลือกใช้ต้นทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การนำต้นทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็อาจทำให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ ต้นทุนสามารถจำแนกได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ การจำแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การจำแนกต้นทุนตามความสำคัญและลักษณะของต้นทุนการผลิต การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรม การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับหน่วยต้นทุน การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในสายการผลิต การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในกิจการ การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับเวลา การจำแนกต้นทุนตามลักษณะของความรับผิดชอบ การจำแนกต้นทุนตามลักษณะของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตัดสินใจ การบัญชีต้นทุน : โดยอาจารย์อนุรักษ์

Read more