Blockchain

ArticleManagement

เข้าใจ Supply Chain ใน 5 นาที

Supply Chain หรือ ห่วงโซ่อุปทาน คือ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการ “เคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ” ตั้งแต่ “ต้นน้ำ” (วัตถุดิบ) จนถึง “ปลายน้ำ” (ผู้บริโภค) เปรียบเสมือนโซ่ที่เชื่อมโยงทุกขั้นตอนเข้าด้วยกัน

Read More
Article

ซอฟต์แวร์ (Software) มีกี่ประเทภอะไรบ้าง?

ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่จับต้องไม่ได้ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ (Hardware) เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานต่างๆ ตามที่ต้องการ ซอฟต์แวร์มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีหน้าที่การทำงานเฉพาะเจาะจง

Read More
Article

Software 2024:แนวโน้มใหม่ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2567

พัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2567(Software 2024) : โลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง บทความนี้ นำเสนอ 5 แนวโน้มสำคัญที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรเตรียมพร้อมรับมือ:

Read More