benefits

ArticleMarketing

คอนเทนต์ (Content) คืออะไร? ทำไมต้องรู้

คอนเทนต์(Content) คือ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง หรือสื่ออื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอต่อผู้รับสาร คอนเทนต์มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ รูปแบบ และช่องทางการเผยแพร่

Read More
ArticleManagement

ต้นทุนแรงงาน Labor Cost: คู่มือฉบับสำหรับเจ้าของร้านอาหาร

ต้นทุนแรงงาน Labor Cost เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจร้านอาหาร การเข้าใจองค์ประกอบ วิธีการคำนวณ และกลยุทธ์ในการจัดการต้นทุนเหล่านี้ จะช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มผลกำไร และนำพาร้านอาหารของคุณไปสู่ความสำเร็จ

Read More