AI ในระบบปฏิบัติงาน

News

แนวโน้มของการใช้ AI ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์

จากรายงานของ Gartner คาดว่าในปี 2568 องค์กรต่างๆ ทั่วโลกจะใช้ AI ใน การทำงานออนไลน์ถึง 70% เพิ่มขึ้นจาก 20% ในปี 2565 แนวโน้มนี้เป็นผลมาจากข้อดีของการใช้ AI ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ที่หลากหลาย ดังนี้

Read More