แรงงาน

ArticleManagement

ต้นทุนแรงงาน Labor Cost: คู่มือฉบับสำหรับเจ้าของร้านอาหาร

ต้นทุนแรงงาน Labor Cost เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจร้านอาหาร การเข้าใจองค์ประกอบ วิธีการคำนวณ และกลยุทธ์ในการจัดการต้นทุนเหล่านี้ จะช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มผลกำไร และนำพาร้านอาหารของคุณไปสู่ความสำเร็จ

Read More
ArticleTimeSheet

Timesheet ประโยชน์และการใช้งาน ร่วมกับระบบ Time Tracking ในองค์กร

(Timesheet ร่วมกับระบบ Time Tracking ) Timesheet คือ ระบบบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน ซึ่งจะบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น เวลาเข้างาน เวลาออกงาน เวลาทำงานล่วงเวลา ประเภทงานที่ทำ เป็นต้น Timesheet มีประโยชน์มากมายสำหรับทั้งองค์กรและพนักงาน เช่น ช่วยในการคำนวณเงินเดือน ช่วยติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

Read More
ArticleTimeSheet

ระบบบันทึกเวลาการทำงานกับเหตุผล 5 ข้อที่องค์กรของคุณควรใช้

ระบบบันทึกเวลาการทำงาน หรือ time-sheet เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรทุกขนาด ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามชั่วโมงการทำงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงาน และบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More
Article

ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ??

ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า

Read More