เหตุผล

ManagementArticle

Proposal คืออะไร? เข้าใจง่ายใน 3 นาที

Proposal หรือ ข้อเสนอ เปรียบเสมือนเอกสารที่ใช้โน้มน้าวใจผู้อ่านให้เห็นด้วยกับแนวคิด โครงการ หรือธุรกิจของคุณ โดยนำเสนอข้อมูลสำคัญ รายละเอียด และเหตุผลสนับสนุน เพื่อขอความเห็นชอบ การสนับสนุน หรือการอนุมัติ

Read More