เนื้อหาซ้ำ

ArticleSEO

Duplicate Content คืออะไร? ส่งผลต่อ SEO อันดับตกหรือไม่?

Duplicate Content หมายถึง เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาก ปรากฏอยู่บน URL ที่ต่างกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น

Read More