องค์กรไทย

News

ผู้จัดการระดับกลางทำอย่างไรเพื่อเสริมสร้างบทบาทตัวเอง

ผู้จัดการระดับกลางเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรทุกแห่ง ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของทีมและบรรลุเป้าหมายขององค์กร อย่างไรก็ดี บทบาทของผู้จัดการระดับกลางมักไม่ชัดเจน และอาจไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาอย่างเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้

Read More