หลักฐานการซื้อขาย

ArticleManagement

ใบกำกับภาษี:  เอกสารสำคัญสำหรับธุรกิจและภาครัฐ

ใบกำกับภาษี เปรียบเสมือน “ใบเสร็จ” พิเศษสำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจใบกำกับภาษีอย่างถ่องแท้

Read More
ArticleManagement

ใบเสร็จรับเงิน: หลักฐานสำคัญสำหรับธุรกรรมของคุณ

ใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารที่ผู้ขายออกให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อขายสินค้าหรือบริการ แสดงรายการสินค้าหรือบริการที่ซื้อ ราคา จำนวนเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Read More