วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

Products

WisdomFIRM คือ อะไร

WisdomFIRM เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ ดร. พร วิรุฬห์รักษ์ อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาด้าน Sustainable Building และ Project Management ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศ

Read More