fbpx

วิถีชีวิตใหม่ New Normal ในการทำงาน ความปกติใหม่ของผู้หางาน

วิกฤต COVID-19 ได้สร้างเหตุการณ์ต่อเนื่องต่างๆซึ่งมีผลประทบอย่างรุนแรงไปทั่วโลก ทั้งทางด้านสุขภาพ, เศรษฐกิจ, ธุรกิจ และแม้แต่ด้านการศึกษา ด้วยเศรษฐกิจและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โอกาสในการได้งานและรอคอยผลการสัมภาษณ์มีผลทำให้ถูกเลื่อนไปด้วย ทั้งนี้ก่อให้เกิด New Normal ในการทำงาน หรือ ความปกติใหม่ในการทำงานและผู้หางานด้วยเช่นกัน new normal ความปกติใหม่กับการหางาน สิ่งที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทำงานจากเดิมเมื่อเข้าสู่ช่วง ความปกติใหม่

Read more