fbpx

ปิดคอร์สอบรม Basic Business skill for Architects ครั้งที่ 1

จบลงไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาสำหรับคอร์สอบรม Basic Business skill for Architects ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณผู้อบรมทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ

Read more

ปิด อบรม: พื้นฐานการบริหารธุรกิจสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรม (รุ่นที่ 1)

ชื่อการอบรม(ไทย) พื้นฐานการบริหารธุรกิจสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรม ชือการอบรม(อังกฤษ) Basic Business Skill for Architects วิทยากรผู้บรรยาย ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ หลักการ เนื่องด้วยการบริหารองค์กรเป็นเงื่อนไขสำคัญในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็น กลุ่มวิชาชีพใด แม้กระทั้งวิชาชีพสถาปนิกเอง ที่ถูกมองว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ การออกแบบ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการทำธุรกิจ จากประสบการณ์ของผู้สอนที่ทำงานในวิชาชีพสถาปนิกและธุรกิจด้านการออกแบบมาเป็นเวลามากกว่า 10

Read more