พัฒนาแผนโครงการ

News

บทบาทและหน้าที่หลัก Website Project Manager

ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์ Website Project Manager คือบุคคลที่รับผิดชอบในการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมโครงการเว็บไซต์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด บทบาทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้จัดการโครงการเว็บไซต์มีหน้าที่ในการทำให้แน่ใจว่าโครงการจะสำเร็จตามกำหนดเวลา งบประมาณ และข้อกำหนด

Read More