บันทึกโครงการ

ProductsFMS-Timesheet

ระบบบันทึกชั่วโมงการทำงาน แบบบันทีกการทำงานออนไลน์

บทนำ ระบบบันทึกชั่วโมงการทำงาน แบบบันทีกการทำงาน ออนไลน์ ของ WisdomFirm มีความสำคัญและมีประโยชน์ สำหรับองค์กรและพนักงาน โดยจะแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นมืออาชีพ

Read More