บริหารงาน

ProductsFMS-Timesheet

Timesheet และ Project Management บริหารจัดการอย่างง่ายและดี

Timesheet และ Project Management เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารงานและโครงการต่าง ๆ ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามความคืบหน้าของงาน ประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน และควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More