นามสกุลชื่อโดเมน

ArticleWebsite

Domain name คือ ? และวิธีการจดทะเบียนชื่อโดเมน

Domain name คือชื่อที่ใช้ในการระบุตัวตนของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยชื่อโดเมนและนามสกุล โดยชื่อโดเมนจะเป็นชื่อเฉพาะที่เจ้าของเว็บไซต์ตั้งขึ้น ส่วนนามสกุลจะเป็นตัวระบุประเภทของเว็บไซต์ เช่น .com หมายถึงเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ .org หมายถึงเว็บไซต์ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นต้น (จดทะเบียนชื่อโดเมน)

Read More