ความสัมพันธ์

ArticleMarketing

คอนเทนต์ (Content) คืออะไร? ทำไมต้องรู้

คอนเทนต์(Content) คือ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง หรือสื่ออื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอต่อผู้รับสาร คอนเทนต์มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ รูปแบบ และช่องทางการเผยแพร่

Read More
News

ผู้จัดการระดับกลางทำอย่างไรเพื่อเสริมสร้างบทบาทตัวเอง

ผู้จัดการระดับกลางเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรทุกแห่ง ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของทีมและบรรลุเป้าหมายขององค์กร อย่างไรก็ดี บทบาทของผู้จัดการระดับกลางมักไม่ชัดเจน และอาจไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาอย่างเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้

Read More