การผลิต

ArticleManagement

เข้าใจ Supply Chain ใน 5 นาที

Supply Chain หรือ ห่วงโซ่อุปทาน คือ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการ “เคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ” ตั้งแต่ “ต้นน้ำ” (วัตถุดิบ) จนถึง “ปลายน้ำ” (ผู้บริโภค) เปรียบเสมือนโซ่ที่เชื่อมโยงทุกขั้นตอนเข้าด้วยกัน

Read More
ArticleManagement

Project Management ทำอะไรบ้าง?เข้าใจใน 5 นาที

Project Management เปรียบเสมือนแม่ทัพคอยควบคุม กำกับดูแล และนำพา “โครงการ” ให้บรรลุเป้าหมาย เปรียบเสมือนการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค Project Manager เปรียบเสมือนเข็มทิศคอยนำทางให้ทีมไปสู่จุดหมาย

Read More