การจัดการ

ArticleManagement

Project Manager Job Description: มีอะไรบ้างต้องทำอะไร

Project Manager (PM) หรือ ผู้จัดการโครงการ เปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ที่ขับเคลื่อนให้โครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ บทความนี้จะช่วยคุณเข้าใจหน้าที่หลัก ทักษะที่จำเป็น และความรับผิดชอบของ PM แบบง่าย ๆ

Read More
News

ผู้จัดการระดับกลางทำอย่างไรเพื่อเสริมสร้างบทบาทตัวเอง

ผู้จัดการระดับกลางเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรทุกแห่ง ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของทีมและบรรลุเป้าหมายขององค์กร อย่างไรก็ดี บทบาทของผู้จัดการระดับกลางมักไม่ชัดเจน และอาจไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาอย่างเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้

Read More