ArticleManagement

Project Management ทำอะไรบ้าง?เข้าใจใน 5 นาที

Project Management เปรียบเสมือนแม่ทัพคอยควบคุม กำกับดูแล และนำพา “โครงการ” ให้บรรลุเป้าหมาย เปรียบเสมือนการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค Project Manager เปรียบเสมือนเข็มทิศคอยนำทางให้ทีมไปสู่จุดหมาย

แล้ว Project Management ทำอะไรบ้าง?

1. วางแผน (Planning)

 • กำหนดเป้าหมาย ขอบเขต ระยะเวลา และงบประมาณของโครงการ
 • แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย กำหนดผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาเสร็จสิ้น
 • วางแผนจัดการความเสี่ยง เผื่อไว้สำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

2. ดำเนินงาน (Executing)

 • ติดตามความคืบหน้าของงาน
 • แก้ไขปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 • สื่อสารกับทีม ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

3. ควบคุม (Monitoring and Controlling)

 • ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้
 • วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข
 • ปรับแผนงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์

4. ปิดโครงการ (Closing)

 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของงาน
 • สรุปผลงาน บทเรียน learned และข้อเสนอแนะ
 • ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

สรุป

Project Management เปรียบเสมือนศูนย์กลางที่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบของโครงการเข้าด้วยกัน

ทักษะที่สำคัญสำหรับ Project Manager

 • ทักษะการวางแผน
 • ทักษะการจัดการ
 • ทักษะการแก้ปัญหา
 • ทักษะการสื่อสาร
 • ทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์

Project Management มีความสำคัญอย่างไร

 • ช่วยให้โครงการเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย ระยะเวลา และงบประมาณ
 • ช่วยลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
 • ช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น

Project Management เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่มีความเป็นผู้นำ
 • ผู้ที่มีทักษะการวางแผนและจัดการ
 • ผู้ที่มีทักษะการแก้ปัญหา
 • ผู้ที่มีทักษะการสื่อสาร
 • ผู้ที่มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ผู้ที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์

หากคุณมีความสนใจใน Project Management

 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือต่างๆ
 • หาสัมมนาหรือคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
 • เข้าร่วมชมรมหรือ komunitas เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • หางานในสายงาน Project Management

Project Management เป็นศาสตร์ที่ท้าทายและน่าสนใจ หากคุณมีความสามารถและทักษะที่เหมาะสม คุณสามารถเป็น Project Manager ที่ประสบความสำเร็จได้