ProductsFMS-Timesheet

ประสิทธิภาพบริหารเวลา Effective Time Management กับTimesheet

Effective Time Management : ในยุคปัจจุบันที่โลกหมุนเร็วขึ้น การทำงานก็ยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้หลายคนประสบปัญหาเรื่องการบริหารเวลา ไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา ส่งผลให้เกิดความเครียด และอาจส่งผลเสียต่อการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานได้

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management) คือ ความสามารถในการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และลดความเครียดในการทำงาน

มีเทคนิค Effective Time Management การบริหารเวลามากมายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ ดังนี้

 • จำแนกงานด้วย Eisenhower Matrix (ไอเซนฮาวร์ แมทริกส์)

Eisenhower Matrix เป็นเครื่องมือที่ช่วยจำแนกงานออกเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่

* **หมวดสำคัญและเร่งด่วน** (Important and Urgent) เป็นงานที่ต้องรีบทำโดยทันที เช่น งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน งานที่มีกำหนดส่งที่ใกล้เข้ามา เป็นต้น

* **หมวดสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน** (Important but not Urgent) เป็นงานที่ต้องวางแผนและจัดลำดับความสำคัญก่อนทำ เช่น งานวางแผนงานประจำปี งานพัฒนาทักษะ เป็นต้น

* **หมวดไม่สำคัญแต่เร่งด่วน** (Not Important but Urgent) เป็นงานที่ต้องรีบทำแต่ไม่ได้มีความสำคัญมาก เช่น งานตอบอีเมล งานประชุม เป็นต้น

* **หมวดไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน** (Not Important and not Urgent) เป็นงานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน เช่น งานดูหนัง งานเล่นโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

 • ทำ To Do List

การทำ To Do List จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดที่ต้องทำในแต่ละวัน ช่วยให้จัดลำดับความสำคัญและวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • กำหนดเวลาในการเช็คอีเมลล์

การเช็คอีเมลบ่อยๆ จะทำให้เสียสมาธิในการทำงานและอาจทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา ควรกำหนดเวลาในการเช็คอีเมลในแต่ละวัน เช่น เช้า กลางวัน และเย็น

 • พิจารณางานแทรก

งานแทรกอาจทำให้งานหลักของเราล่าช้า ควรพิจารณาว่างานแทรกนั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด หากไม่สำคัญก็ควรปฏิเสธหรือเลื่อนออกไปก่อน

 • จัดสรรเวลาให้กับการพักบ้าง

การทำงานอย่างหนักโดยไม่พัก อาจทำให้เหนื่อยล้าและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดลง ควรจัดสรรเวลาให้กับการพักบ้าง เช่น ลุกขึ้นเดินไปมาบ้าง ดื่มน้ำบ้าง หรือออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้าง

 • จัดสรรเวลาสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกาย

การพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง ส่งผลให้มีสมาธิในการทำงานมากขึ้น

 • ประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น

หมั่นจดตารางกิจกรรมและเวลาที่ใช้ เพื่อประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น จะได้มีเวลาสำหรับงานที่สำคัญเพิ่มขึ้น และลดเวลาให้กับสิ่งที่ไม่สำคัญ

Timesheet ของ WisdomFirm.com เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำ ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง Timesheet มีประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าของงาน ประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน และควบคุมงบประมาณ

ประโยชน์ของ Timesheet ของ WisdomFirm.com

 • ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของงาน

Timesheet ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของงานแต่ละงานได้อย่างชัดเจน ว่างานใดเสร็จแล้ว งานใดกำลังดำเนินการ และงานใดที่ยังค้างอยู่ ช่วยให้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ช่วยให้ประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน

Timesheet ช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของพนักงานแต่ละคนได้ ว่าใช้เวลาทำงานอย่างไร ใช้เวลาทำงานไปกับงานใดบ้าง ช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างเหมาะสม

 • ช่วยให้ควบคุมงบประมาณ

Timesheet ช่วยให้สามารถควบคุมงบประมาณได้ ว่าใช้งบประมาณไปกับงานใดบ้าง ช่วยให้สามารถวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Effective Time Management & Time Sheet
Effective Time Management & Time Sheet (WisdomFirm)

วิธีการใช้ Timesheet ของ WisdomFirm.com

การใช้งาน Timesheet ของ WisdomFirm.com มีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบ WisdomFirm.com ด้วยบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน
 2. คลิกที่เมนู “Timesheet”
 3. คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม Timesheet”
 4. ระบุข้อมูลที่จำเป็นใน Timesheet ได้แก่
  • เลือกประเภท
  • งานที่ทำ
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน
  • รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”

สรุป

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานในปัจจุบัน Timesheet ของ WisdomFirm.com เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของงาน ประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน และควบคุมงบประมาณฃ

ข้อความด้านบนอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

เทคนิคการบริหารเวลา

Timesheet ของ WisdomFirm.com

 • ประโยชน์ของ Timesheet อ้างอิงจากเว็บไซต์ WisdomFirm.com
 • วิธีการใช้ Timesheet อ้างอิงจากเว็บไซต์ WisdomFirm.com