Management

พบกับรวมบทความเกี่ยวกับการจัดการ “Management” ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมเรียนรู้กลยุทธ์เคล็ดลับ เทคนิคและแนวทางการพัฒนาธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

ArticleManagement

เข้าใจ Supply Chain ใน 5 นาที

Supply Chain หรือ ห่วงโซ่อุปทาน คือ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการ “เคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ” ตั้งแต่ “ต้นน้ำ” (วัตถุดิบ) จนถึง “ปลายน้ำ” (ผู้บริโภค) เปรียบเสมือนโซ่ที่เชื่อมโยงทุกขั้นตอนเข้าด้วยกัน

Read More
ArticleManagement

Big Data คืออะไร? เข้าใจง่ายใน 5 นาที

Big Data หมายถึง ชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากจนเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมไม่สามารถจัดการได้ โดยข้อมูลเหล่านี้มักมี ปริมาณมหาศาล ความหลากหลาย และ ความเร็ว สูง

Read More
ArticleManagement

เข้าใจระบบ ERP : หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร

Enterprise Resource Planning (ERP) หรือ ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง ด้วยการจัดการข้อมูลและกระบวนการทำงานต่างๆ ขององค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว ช่วยให้การทำงานราบรื่น มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว และนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

Read More
ArticleManagementMarketing

ผู้จัดการฝ่ายขาย Sales Manager: ผู้ขับเคลื่อนยอดขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) เปรียบเสมือนกัปตันที่นำทีมนักขายสู่เป้าหมายหลักขององค์กร นั่นคือ การเพิ่มยอดขาย บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจบทบาท หน้าที่ ทักษะ และความสำคัญของผู้จัดการฝ่ายขาย

Read More
ArticleManagement

Teamwork คืออะไร? ง่ายใน 5 ประเด็น

Teamwork หรือ การทำงานเป็นทีม คือ การรวมพลังของสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เปรียบเสมือนการผสานความสามารถ ทักษะ และมุมมองที่หลากหลาย เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำงานเพียงลำพัง

Read More
ArticleManagement

บันได 7 ขั้นของสายงานผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้โครงการต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามแผน บริษัทขนาดใหญ่ มักจะมีผู้จัดการโครงการหลายระดับเพื่อดูแลประสิทธิภาพของทีม

Read More
ArticleManagement

Project Director vs Project Manager: ความเหมือนที่แตกต่าง

Project Director vs Project Manager:ต่างมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของโครงการ แต่ความรับผิดชอบ ระดับอาวุโส และทักษะที่จำเป็นนั้นมีความแตกต่างกัน บทความนี้อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Project Director (PD) และ Project Manager (PM) เพื่อช่วยให้เข้าใจบทบาทของแต่ละตำแหน่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Read More
ArticleManagement

Project Director คือใคร คืออะไร

Project Director หรือ ผู้อำนวยการโครงการ เปรียบเสมือนแม่ทัพผู้ควบคุมกลยุทธ์และขับเคลื่อนความสำเร็จของโครงการทั้งหมด บทความนี้จะช่วยให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ Project Director อย่างละเอียด

Read More
ArticleManagement

ผู้จัดการโครงการที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร

ผู้จัดการโครงการ เปรียบเสมือนกัปตันที่ขับเคลื่อนให้โครงการไปสู่เป้าหมาย บทความนี้จะมาอธิบายถึงคุณสมบัติสำคัญที่ผู้จัดการโครงการควรมี แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

Read More
ArticleManagement

Project Manager Job Description: มีอะไรบ้างต้องทำอะไร

Project Manager (PM) หรือ ผู้จัดการโครงการ เปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ที่ขับเคลื่อนให้โครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ บทความนี้จะช่วยคุณเข้าใจหน้าที่หลัก ทักษะที่จำเป็น และความรับผิดชอบของ PM แบบง่าย ๆ

Read More