ArticleManagement

Big Data คืออะไร? เข้าใจง่ายใน 5 นาที

Big Data หมายถึง ชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากจนเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมไม่สามารถจัดการได้ โดยข้อมูลเหล่านี้มักมี ปริมาณมหาศาล ความหลากหลาย และ ความเร็ว สูง

Big Data มี 3 ลักษณะเด่น หรือที่เรียกว่า “3V” ดังนี้:

 • Volume (ปริมาณ): ข้อมูลมีขนาดใหญ่โต มักเป็นหน่วย Terabytes, Petabytes หรือ Exabytes
 • Variety (ความหลากหลาย): ข้อมูลมีรูปแบบหลากหลาย เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง ข้อมูลธุรกรรม ฯลฯ
 • Velocity (ความเร็ว): ข้อมูลเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างของ Big Data:

 • ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้
 • ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
 • ข้อมูลการจราจร
 • ข้อมูลสภาพอากาศ
 • ข้อมูลทางการแพทย์

Big Data มีประโยชน์อย่างไร?

Big Data ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลจำนวนมหาศาล ตัวอย่างการใช้งาน Big Data มีดังนี้:

 • การตลาด: วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อทำการตลาดแบบตรงจุด
 • การเงิน: วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน
 • การผลิต: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน
 • การดูแลสุขภาพ: วินิจฉัยโรคและรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ภาครัฐ: พัฒนาบริการสาธารณะและแก้ปัญหาสังคม

เครื่องมือสำหรับ Big Data

 • Hadoop
 • Spark
 • Hive
 • Pig
 • Kafka
 • MongoDB

Big Data กับอนาคต

Big Data มีบทบาทสำคัญในโลกปัจจุบันและอนาคต องค์กรต่างๆ ที่สามารถใช้ Big Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะได้เปรียบในการแข่งขัน

แหล่งข้อมูล