News

แนวโน้มของการใช้ AI ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์

จากรายงานของ Gartner คาดว่าในปี 2568 องค์กรต่างๆ ทั่วโลกจะใช้ AI ใน การทำงานออนไลน์ถึง 70% เพิ่มขึ้นจาก 20% ในปี 2565 แนวโน้มนี้เป็นผลมาจากข้อดีของการใช้ AI ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ที่หลากหลาย ดังนี้

 • ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูล AI สามารถช่วยจดจำรูปแบบในข้อมูลการบันทึกการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้ระบบสามารถระบุกิจกรรมและงานต่างๆ ของพนักงานได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกการทำงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน AI สามารถช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของระบบการบันทึกการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกการทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น AI สามารถใช้เพื่อแนะนำข้อมูลการบันทึกการทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถประหยัcดเวลาในการบันทึกการทำงาน
 • เพิ่มศักยภาพของพนักงาน AI สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการบันทึกการทำงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการนำ AI มาใช้ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์

ในปัจจุบันมีการนำ AI มาใช้ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ในหลายรูปแบบ ดังนี้

 • ระบบการบันทึกการทำงานอัตโนมัติ ระบบการบันทึกการทำงานอัตโนมัติใช้ AI เพื่อจดจำกิจกรรมและงานต่างๆ ของพนักงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกการทำงานและช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกการทำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ระบบติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ระบบติดตามประสิทธิภาพการทำงานใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการบันทึกการทำงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ระบบการจัดการเวลาทำงาน ระบบการจัดการเวลาทำงานใช้ AI เพื่อวางแผนและกำหนดเวลาทำงานของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
AI ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์Timesheet Management (AI)
ระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ Timesheet Management (AI)

ประโยชน์ของการใช้ AI ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์

การนำ AI มาใช้ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ ช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกการทำงาน AI สามารถช่วยจดจำรูปแบบในข้อมูลการบันทึกการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้ระบบสามารถระบุกิจกรรมและงานต่างๆ ของพนักงานได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกการทำงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน AI สามารถช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของระบบการบันทึกการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกการทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น AI สามารถใช้เพื่อแนะนำข้อมูลการบันทึกการทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถประหยัดเวลาในการบันทึกการทำงาน
 • เพิ่มศักยภาพของพนักงาน AI สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการบันทึกการทำงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความท้าทายของการใช้ AI ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์

อย่างไรก็ตาม การนำ AI มาใช้ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ ก็ยังมีข้อท้าทายบางประการ ดังนี้

 • ความซับซ้อนของเทคโนโลยี AI เป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้องค์กรต่างๆ ประสบปัญหาในการนำ AI มาใช้ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์
 • ความกังวลด้านความปลอดภัย AI สามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัย
 • การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ การนำ AI มาใช้ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI ซึ่งอาจทำให้องค์กรต่างๆ ประสบปัญหาในการหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI

ข้อสรุป

แนวโน้มของการใช้ AI ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจาก AI มีศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบันทึกการทำงานได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องตระหนักถึงข้อท้าทายของการใช้ AI ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำ AI มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลด้านบนทั้งหมดอ้างอิงบางส่วนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 • รายงานของ Gartner เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2568
 • บทความเกี่ยวกับการใช้ AI ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ จากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Forbes, HR Technologist, และ Workday
 • ตัวอย่างการนำ AI มาใช้ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ จากบริษัทต่างๆ เช่น Kronos, SAP, และ Workday