News

เผย 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ‘ตรงใจนายจ้าง’ ประจำปี 2024

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Rankings ประจำปี 2024 ได้เปิดเผย 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับคะแนนสูงสุดในด้าน “Employer Reputation” หรือความพึงพอใจของนายจ้าง ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญที่สะท้อนถึงคุณภาพและทักษะของบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัย จุฬาฯ ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน มหิดล-ธรรมศาสตร์ ตามติด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงรักษาตำแหน่งอันดับ 1 ในด้านความพึงพอใจของนายจ้างเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ด้วยคะแนน 50.1 คะแนน ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล (30.3 คะแนน) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (26.4 คะแนน) ในอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

ม.เกษตรฯ และ ม.เชียงใหม่ ติด Top 5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (21.8 คะแนน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (19.3 คะแนน) เป็น 2 มหาวิทยาลัยที่ติด Top 5 ของการจัดอันดับในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตจากสถาบันทั้งสองแห่ง

ม.ขอนแก่น นำกลุ่มมหาวิทยาลัยอันดับ 601+

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยอันดับสูงสุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับในช่วง 601+ ด้วยคะแนน 12.1 คะแนน ตามมาด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (7.4 คะแนน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (7.2 คะแนน), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (7.1 คะแนน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร (6.7 คะแนน)

วิเคราะห์เจาะลึก: ปัจจัยสู่ความสำเร็จมหาวิทยาลัยของบัณฑิต ‘ตรงใจนายจ้าง’

การที่มหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้รับคะแนนสูงในด้านความพึงพอใจของนายจ้าง สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จดังกล่าวอาจประกอบด้วย

  • หลักสูตรที่ทันสมัยและตอบโจทย์: มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมถึงการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และทักษะด้านดิจิทัล
  • การสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม: มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร การฝึกงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำงานจริงและสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
  • การส่งเสริมทักษะด้าน Soft Skills: นอกจากทักษะวิชาชีพแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills เช่น ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน

ข้อควรพิจารณา:

  • การจัดอันดับนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย และไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นเลิศในทุกด้านของแต่ละสถาบัน
  • ผู้ที่สนใจศึกษาต่อควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น สาขาวิชาที่สนใจ ความพร้อมของตนเอง และเป้าหมายในอนาคต

สรุป มหาวิทยาลัยไทย ‘ตรงใจนายจ้าง’

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ‘ตรงใจนายจ้าง‘ โดย QS World University Rankings ประจำปี 2024 นับเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ รวมถึงเป็นแนวทางสำหรับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพและผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

อ้างอิงข่าวจาก

เปิด 10 อันดับ มหาวิทยาลัยตรงใจนายจ้าง จบจากที่นี้ หางานไม่ยากแน่นอน (sanook.com)