News

ผู้ใช้แรงงานยื่น 10 ข้อเรียกร้องในวันแรงงาน 1 พฤษภาคมนี้

กลุ่มผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศเตรียมรวมพลังกันในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง 10 ประการต่อรัฐบาล โดยมุ่งหวังถึงความเป็นธรรม สวัสดิการ และความมั่นคงในชีวิตของแรงงาน

10 ข้อเรียกร้องสำคัญจาก ผู้ใช้แรงงาน ประกอบด้วย:

 1. สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง: เรียกร้องให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองของแรงงาน
 2. กองทุนประกันความเสี่ยง: เสนอให้จัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อเป็นหลักประกันในการทำงานของลูกจ้าง
 3. ปรับปรุงระบบประกันสังคม: เรียกร้องการปรับปรุงประกันสังคมในหลายประการ เช่น ปรับฐานการรับเงินบำนาญ ขยายอายุผู้ประกันตน จัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคม และธนาคารแรงงาน
 4. มาตรการคุ้มครองแรงงานรับเหมา: เรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการอย่างเคร่งครัดกับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างรับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 5. สวัสดิการหลังเกษียณอายุ: เรียกร้องให้ลูกจ้างภาครัฐวิสาหกิจมีระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุเทียบเท่าข้าราชการ และได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ก้อนสุดท้าย
 6. ปรับเงินเดือนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ: เรียกร้องให้ปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจให้มากกว่าเงินเดือนข้าราชการ
 7. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ: เร่งรัดให้ พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติมีผลใช้บังคับโดยเร็ว
 8. ยกระดับกองความปลอดภัยแรงงาน: ยกระดับกองความปลอดภัยแรงงานขึ้นเป็น “กรมความปลอดภัยแรงงาน”
 9. ค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงิน: กรณีลูกจ้างบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ให้สำนักงานกองทุนเงินทดแทนจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินวงเงินที่กำหนดไว้
 10. ติดตามผลข้อเรียกร้อง: ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี พ.ศ.2567 และจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลทุก 2 เดือน

แรงงานทั่วประเทศต่างจับตา ว่าข้อเรียกร้องทั้ง 10 ประการนี้


จะได้รับการตอบสนองจากภาครัฐอย่างไร การรวมพลังของแรงงานในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและปัญหาที่แรงงานเผชิญอยู่

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เนื่องในวันแรงงานอีกมากมาย เช่น การเดินขบวน การจัดสัมมนา และการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เต็มไปด้วยสีสันและความคึกคัก สะท้อนให้เห็นถึงพลังของแรงงานไทย

10 ข้อเรียกร้องแรงงาน: เพิ่มเติมข้อจำกัดและคำแนะนำ

10 ข้อเรียกร้อง ของผู้ใช้แรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2567 นั้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของแรงงานไทย

อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องบางประการ ยังมีความท้าทายและข้อจำกัดอยู่บ้าง

ข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น:

 • การเงินการคลัง: ข้อเรียกร้องบางประการ เช่น การจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง การปรับฐานเงินบำนาญ การขยายสวัสดิการ ล้วนต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก รัฐบาลจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ หาแนวทางจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สร้างภาระทางการคลังให้กับประเทศ
 • ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน: การแก้ไขปัญหาแรงงาน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ นายจ้าง และตัวแทนแรงงาน ทุกฝ่ายต้องเปิดใจ รับฟัง และหาทางออกร่วมกัน
 • การบังคับใช้กฎหมาย: กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีอยู่แล้ว จำเป็นต้องได้รับการบังคับใช้จริงจัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้มงวด ตรวจสอบ และลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง

คำแนะนำเพิ่มเติม:

 • การศึกษาข้อมูล: แรงงานควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ กฎหมาย และสวัสดิการต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อจะได้เรียกร้องสิทธิ์ของตนเองได้อย่างถูกต้อง
 • การรวมกลุ่ม: การรวมกลุ่มกันเป็นสหภาพแรงงาน จะช่วยให้แรงงานมีพลังต่อรองมากขึ้น และสามารถเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเจรจาต่อรอง: แรงงานควรใช้ช่องทางการเจรจาต่อรองอย่างสันติ เพื่อหาทางออกร่วมกับนายจ้าง หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงหรือการนัดหยุดงาน
 • การพัฒนาฝีมือ: แรงงานควรพัฒนาฝีมือ ความรู้ และทักษะอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาแรงงาน จำเป็นต้องอาศัยเวลา ความอดทน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หวังว่าข้อเรียกร้องทั้ง 10 ประการนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทยต่อไป

อ้างอิงข้อมูลข่าวจาก
เปิด 10 ข้อเรียกร้อง ผู้ใช้แรงงาน นัดรวมพล 1 พ.ค.ยกทัพยื่นรัฐบาล ‘วันเมย์เดย์’ (matichon.co.th)