ArticleManagement

ใบแจ้งหนี้ vs ใบวางบิล: ต่างกันตรงไหน ใช้แบบไหน

บทความนี้จะช่วยให้เข้าใจความหมาย การใช้งาน ข้อดี และความแตกต่าง ใบแจ้งหนี้ และ ใบวางบิล เป็นเอกสารสำคัญทางการเงินที่มักถูกเข้าใจผิดว่ามีความหมายเหมือนกัน บทความนี้จะช่วยให้เข้าใจความหมาย การใช้งาน และความแตกต่างของเอกสารทั้งสองประเภทนี้

ใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารที่ผู้ขายออกให้กับลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดการซื้อขาย ประกอบด้วย:

 • ข้อมูลผู้ขาย
 • ข้อมูลลูกค้า
 • รายการสินค้าหรือบริการ
 • ราคา
 • ยอดรวม
 • กำหนดชำระเงิน

ใบวางบิล คล้ายกับใบแจ้งหนี้ แต่ใช้เมื่อ:

 • มีการขายสินค้าหรือบริการแบบให้เครดิต
 • มีการแบ่งชำระเป็นงวด

ใบวางบิล จะระบุ:

 • ยอดเงินที่ต้องชำระในงวดนั้น
 • กำหนดชำระเงินของงวดนั้น

ข้อดีของใบแจ้งหนี้และใบวางบิล

 • สำหรับผู้ขาย:
  • เป็นหลักฐานการขายสินค้าหรือบริการ
  • ช่วยติดตามการชำระเงิน
  • ใช้ประกอบการทำบัญชี
 • สำหรับลูกค้า:
  • เป็นหลักฐานการซื้อสินค้าหรือบริการ
  • ช่วยตรวจสอบรายการสินค้าหรือบริการ
  • ใช้ประกอบการทำบัญชี

ความแตกต่าง

หัวข้อ
ใบแจ้งหนี้
ใบวางบิล
ใช้เมื่อ
– ขายสินค้าหรือบริการเสร็จ
– ขายสินค้า/บริการแบบเครดิต
– ลูกค้าต้องชำระเงินเต็มจำนวน
– ลูกค้าต้องชำระเป็นงวด
ข้อมูล
– รายละเอียดการซื้อขายทั้งหมด
– ยอดเงินที่ต้องชำระในงวดนั้น
ตัวอย่าง
– แจ้งค่าสินค้า 10,000 บาท กำหนดชำระภายใน 30 วัน
– แจ้งยอดชำระงวดแรก 5,000 บาท กำหนดชำระภายใน 15 วัน

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ร้านขายโทรศัพท์มือถือออก ใบแจ้งหนี้ ให้ลูกค้าหลังจากซื้อโทรศัพท์เสร็จ
 • บริษัทออก ใบวางบิล ให้ลูกค้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน

คำถามที่พบบ่อย

1. ใบแจ้งหนี้กับใบเสร็จรับเงินต่างกันอย่างไร?

 • ใบแจ้งหนี้ใช้สำหรับแจ้งรายละเอียดการซื้อขายและเรียกเก็บเงิน
 • ใบเสร็จรับเงินใช้เป็นหลักฐานการรับเงิน

2. ต้องเก็บใบแจ้งหนี้นานแค่ไหน?

 • กฎหมายไทยกำหนดให้เก็บใบแจ้งหนี้ไว้ 5 ปี

3. ใบแจ้งหนี้มีรูปแบบมาตรฐานหรือไม่?

 • กฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบมาตรฐานของใบแจ้งหนี้ แต่ควรมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น

4. ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลสามารถออกเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่?

 • ได้ แต่ควรมีคำแปลภาษาไทยกำกับด้วย

5. กรณีสูญเสียใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล จะทำอย่างไร?

 • ติดต่อผู้ขายเพื่อขอสำเนา

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เข้าใจใบแจ้งหนี้และใบวางบิลได้ชัดเจนขึ้น

แหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

สรุป ใบแจ้งหนี้ vs ใบวางบิล

ใบแจ้งหนี้

 • ใช้เมื่อขายสินค้า/บริการเสร็จ
 • แจ้งรายละเอียดการซื้อขายทั้งหมด
 • ลูกค้าต้องชำระเต็มจำนวน

ใบวางบิล

 • ใช้เมื่อขายสินค้า/บริการแบบเครดิต
 • แจ้งยอดเงินที่ต้องชำระในงวดนั้น
 • ลูกค้าต้องชำระเป็นงวด
ข้อดี
 • หลักฐานการซื้อขาย/ขาย
 • ติดตามการชำระเงิน
 • ประกอบการทำบัญชี