ArticleManagement

ใบแจ้งหนี้ (Invoice) คืออะไร? เอกสารสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ

ใบแจ้งหนี้ (Invoice) คือ เอกสารทางการค้าที่ผู้ขายออกให้กับผู้ซื้อเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ซื้อขายกัน เป็นหลักฐานแสดงการซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่าย

ใบแจ้งหนี้ (Invoice) เปรียบเสมือนเอกสารสัญญาที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามธุรกรรม การจัดการการเงิน และการเสียภาษี บทความนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจใบแจ้งหนี้อย่างลึกซึ้ง

องค์ประกอบสำคัญของใบแจ้งหนี้:

 • ข้อมูลผู้ขาย: ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลภาษี
 • ข้อมูลผู้ซื้อ: ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลภาษี
 • รายละเอียดสินค้าหรือบริการ: รายการสินค้าหรือบริการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ส่วนลด
 • ยอดรวม: จำนวนเงินรวมที่ต้องชำระ
 • เงื่อนไขการชำระเงิน: วิธีการชำระเงิน วันครบกำหนดชำระ

หน้าที่หลักของใบแจ้งหนี้:

 • เป็นหลักฐานแสดงการซื้อขายที่เกิดขึ้น
 • แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ซื้อขายกัน
 • แจ้งจำนวนเงินรวมที่ต้องชำระ
 • แจ้งเงื่อนไขการชำระเงิน

ประเภทของใบแจ้งหนี้:

 • ใบแจ้งหนี้แบบเต็มรูปแบบ: ใบแจ้งหนี้ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น
 • ใบแจ้งหนี้แบบย่อ: ใบแจ้งหนี้ที่มีข้อมูลบางส่วน มักใช้กับการขายสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าไม่สูง
 • ใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์: ใบแจ้งหนี้ในรูปแบบดิจิทัล

ข้อดีของใบแจ้งหนี้:

 • สำหรับผู้ขาย:
  • เป็นหลักฐานแสดงการขาย
  • ใช้ประกอบการคำนวณภาษี
  • ใช้ติดตามการชำระเงิน
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
  • ช่วยให้จัดการสต๊อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สำหรับผู้ซื้อ:
  • เป็นหลักฐานแสดงการซื้อ
  • ใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย
  • ใช้ติดตามการสั่งซื้อ
  • ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าหรือบริการ

การออกใบแจ้งหนี้:

 • ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน
 • ออกใบแจ้งหนี้หลังจากมีการซื้อขายเกิดขึ้น
 • เก็บใบแจ้งหนี้ไว้เป็นหลักฐาน

การจัดเก็บใบแจ้งหนี้:

 • เก็บใบแจ้งหนี้ไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
 • เก็บใบแจ้งหนี้ไว้ในที่ปลอดภัย
 • จัดเก็บใบแจ้งหนี้ให้เป็นระเบียบ

กฎหมายเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้:

 • ประมวลรัษฎากร กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องออกใบแจ้งหนี้
 • ใบแจ้งหนี้ต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

FAQ:

1. ใบแจ้งหนี้สำคัญอย่างไร?

ใบแจ้งหนี้มีความสำคัญสำหรับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ สำหรับผู้ขาย ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐานแสดงการขาย ใช้ประกอบการคำนวณภาษี ติดตามการชำระเงิน เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ช่วยให้จัดการสต๊อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ซื้อ ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐานแสดงการซื้อ ใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ติดตามการสั่งซื้อ ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าหรือบริการ

2. ใบแจ้งหนี้กับใบเสร็จรับเงินต่างกันอย่างไร?

ใบแจ้งหนี้ใช้สำหรับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ จำนวนเงิน เงื่อนไขการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงินใช้สำหรับเป็นหลักฐานแสดงการรับเงิน

3. ใบแจ้งหนี้กับใบกำกับภาษีต่างกันอย่างไร?

ใบแจ้งหนี้ใช้สำหรับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ จำนวนเงิน เงื่อนไขการชำระเงิน ใบกำกับภาษีใช้สำหรับเป็นหลักฐานแสดงการซื้อขาย ใช้ประกอบการคำนวณภาษี

4. กรณีข้อมูลในใบแจ้งหนี้ผิดต้องทำอย่างไร?

แจ้งผู้ขายให้แก้ไขใบแจ้งหนี้ใหม่

5. เก็บใบแจ้งหนี้นานแค่ไหน?

เก็บใบแจ้งหนี้ไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี

บทความนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ **

ข้อควรระวังเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้:

 • ควรตรวจสอบข้อมูลในใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเซ็นรับ
 • เก็บใบแจ้งหนี้ไว้เป็นหลักฐาน

บทความนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้

แหล่งข้อมูล

บทสรุป

ใบแจ้งหนี้เป็นเอกสารสำคัญสำหรับธุรกิจ ผู้ประกอบการควรมีความรู้เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ ออกใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้อง เก็บใบแจ้งหนี้อย่างเป็นระเบียบ และศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพิ่มเติม